แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2554
แพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ รพ.เลิดสิน
แพทย์ชำนาญการด้านข้อเข่า ข้อสะโพก รพ.กรุงเทพ

ตำแหน่งวิชาการ

อาจารย์ประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร
อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาจารย์พิเศษประจำภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ

– นำเสนอผลงานวิจัยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ในงานประชุมราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 2018
– นำเสนอผลงานวิจัยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ในงานประชุม International Society of limb

Salvage, Atehens, Greece 2019
– นำเสนอผลงานวิจัยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม ในงานประชุม Hip Knee Society 2020
– วิทยากรในงานประชุม The Newest Combination form Moderate to Severe Pain

Management 2021
– วิทยากรในงานประชุม Penthrox for Pain Management 2022
– วิทยากรในงานประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมออร์โธตะวันออก 2023
– วิทยากรบรรยายวิชาการและสาธิตเทคนิคการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม ในงานประชุมวิชาการ Direct Anterior Total Hip Arthroplasty Cadaveric Course 2023 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น