fbpx

PMS (Peripheral Magnetic Stimulation)

การกระตุ้นด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยความถี่ประมาณ 20-30 Hz ซึ่งเป็นความถี่เดียวกันกับการหดตัวของกล้ามเนื้อ โดยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะสั่งการไปยังระบบประสาทเพื่อส่งผ่านไปยังการทำงานของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหดตัวและคลายตัว จะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการ Recruit Motor Units เพื่อสร้างมวลกล้ามเนื้อและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Scan the QR code to add as a friend on LINE

Open your LINE app and use the in-app QR code reader.