fbpx

RF (Radiofrequency)

การส่งผ่านพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงของคลื่นวิทยุ (Radiofrequency) ไปยังเนื้อเยื่อและเหนี่ยวนำให้เกิดความร้อนที่เหมาะสมจนเกิดการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บ ด้วยความถี่ 300W ที่สามารถรักษาตั้งแต่เนื้อเยื่อชั้นตื้นไปถึงชั้นลึก สามารถส่งพลังงานลงได้ลึกถึง 12 เซนติเมตร ครอบคลุมการรักษาปัญหาของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อที่บาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อกระตุ้นการทำงานระดับเซลล์ซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บ รวมไปถึงเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและลดการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อที่เป็นสาเหตุของอาการปวดเรื้อรัง

Scan the QR code to add as a friend on LINE

Open your LINE app and use the in-app QR code reader.