fbpx

นักกายภาพบำบัด

นายธนภูมิ ชาวสวนมุ่งเจริญ

ใบประกอบวิชาชีพเลขที่ ก 12143

ตำแหน่ง

นักกายภาพบำบัด

การศึกษา

 • ปีการศึกษา 2565 วิทยาศาตรมหาบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปีการศึกษา 2560 วิทยาศาตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

นางสาวสอินทร์ แสงมนัสกิตติ

ใบประกอบวิชาชีพเลขที่ ก 12964

ตำแหน่ง

นักกายภาพบำบัด

การศึกษา

 • ปีการศึกษา 2561 กายภาพบำบัดบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  (เกียรตินิยมอันดับ 1)

นางสาววราภรณ์ วุฒิคุณ

ใบประกอบวิชาชีพเลขที่ ก 13789

ตำแหน่ง

นักกายภาพบำบัด

การศึกษา

 • ปีการศึกษา 2562 วิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร
  (เกียรตินิยมอันดับ 1)

นางสาวสุภัตรา คณะพันธ์

ใบประกอบวิชาชีพเลขที่ ก 12861

ตำแหน่ง

นักกายภาพบำบัด

การศึกษา

 • ปีการศึกษา 2561 กายภาพบำบัดบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

นางสาวสุทธิกานต์ กิติเรืองแสง

ใบประกอบวิชาชีพเลขที่ ก.13296

ตำแหน่ง

นักกายภาพบำบัด

การศึกษา

 • ปีการศึกษา 2561 วิทยาศาสตรบัณฑิต กายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน

นายทิยานนท์  นันทิยา

ใบประกอบวิชาชีพเลขที่ ก.11149

ตำแหน่ง

นักกายภาพบำบัด

การศึกษา

 • วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขากายภาพบำบัด
  มหาวิทยาลัยศรีครินทรวิโรฒ