fbpx

ใบประกอบวิชาชีพเลขที่ ก 12964

ตำแหน่ง

นักกายภาพบำบัด

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา 2561 กายภาพบำบัดบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)