ใบประกอบวิชาชีพเลขที่ ก 12143

ตำแหน่ง

นักกายภาพบำบัด

การศึกษา

ปีการศึกษา 2565 วิทยาศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีการศึกษา 2560 วิทยาศาตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ